But my brother? - Justin Bieber

1914379
Alle ville da syntes det var fedt at have Chaz Somers som storebror? Men det synes 16 årige Stella Somers ikke, eller jo. Men Det er lidt svært at være forelsket i en af ens bror's bedstevennner.. Hun elsker Chaz, blandt andet fordi han passer godt på hende, men måske for meget? Hvad sker der når Justin har de samme føleser for Stella? Hvad siger Chris Ryan, og ikke mindst Chaz?

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...