Åben Dør

10041222
Denne digtsmaling handler om følelser. Det er noget af det mest fundamentale, der gør os til mennesker. Det ligger i krybdyrhjernen. Det er simpelt. Det er kompliceret. Det er kunst. Det er smukt.

Der vil løbende blive udgivet flere kapitler.

AA
aa

1. Titel

 

Åben Dør

 

En digtsamling af MeaMundi

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...