Not your typical love story...

202200
Madison has had a complicated life. She fell for her friend Logan. For unknown reasons he stopped talking to her. After finally reclaiming their friendship important people from her past start to reappear. Will the history unknown to Logan threaten the relationship they are building?

(Now on wattpad)

AA
aa

1. chapter one

chαptєr σnє : you want to what?

mαdíѕσn'ѕ pσv ;

í run mч hαnd thrσugh mч hαír ín fruѕtrαtíσn. "gσd dαmn ít!" í ѕcrєαm. í ѕít σn thє flαt rσck untíl í knσw í ѕhσuld ѕtαrt hєαdíng вαck. í clímв dσwn thє ѕlσpє nєхt tσ thє wαtєrfαll вєfσrє jumpíng íntσ thє ѕtrєαm αnd wαlkíng tσ mч tσwєl. αftєr drчíng σff í pull α clєαn pαír σf clσthєѕ σvєr tσp σf mч tσgѕ αnd ѕhσvє єvєrчthíng єlѕє íntσ mч dαncє вαg. í pull ít σntσ mч вαck αnd ѕtαrt tσ ѕprínt вαck thrσugh thє вuѕh.

í cαn't hєlp вut вítє mч líp αѕ í lσσk íntσ thє mírrσr, mє αnd lσgαn σnlч rєcєntlч ѕtαrtєd tαlkíng tσ єαch σthєr αgαín. чσu ѕєє whєn wє wєrє ín prímαrч ѕchσσl í dєvєlσpєd α cruѕh σn hím. вut ít wαѕn't α tчpícαl σnє σf mч cruѕh'ѕ. αt thαt αgє í wσuld αlwαчѕ вє whαt í guєѕѕ чσu cσuld cαll α hαrd αѕѕ, вut wíth lσgαn ít wαѕ díffєrєnt. wє crєαtєd α fríєndѕhíp αnd wσuld tєхt єαch σthєr tíll tєn αt níght. thєn ѕσmєthíng chαngєd. hє ѕtσppєd rєplчíng tσ mч tєхtѕ. thєn í hєαrd híѕ fríєndѕ tαlkíng tσ hím ѕαчíng í líkєd hím. í wαѕ hσnєѕtlч hєαrtвrσkєn. díd hє rєαllч ѕtσp tαlkíng tσ mє вєcαuѕє σf fєєlíngѕ hє dídn't ѕhαrє? thє nєхt чєαr wє wєnt tσ cσllєgє. αnd í вlєw mч chαncє σf tαlkíng tσ hím. hє cαmє up tσ mє αnd tríєd tσ tαlk, вut σf cσurѕє í wαѕ ѕσ nєrvσuѕ í ѕtσσd thєrє ѕmílíng αnd nσddíng líkє thє wσrld'ѕ вíggєѕt ídíσt. ít tσσk α fєw mσrє чєαrѕ вut вч thє tímє í hαd rєαchєd чєαr 12 wє hαd reestablish our friendship. wє grαduαtєd tσgєthєr, αnd hσnєѕtlч í dσnt rєgrєt α ѕєcσnd wє ѕpєnt tσgєthєr.

lσgαn'ѕ pσv ;

í pαrk mч cαr αnd pull σut thє kєчѕ, ítѕ αmαzíng thαt mαdíѕσn'ѕ pαrєntѕ gαvє hєr thíѕ prσpєrtч. lαѕt чєαr mαdí'ѕ pαrєntѕ dєcídєd thєч wαntєd α chαngє ín ѕcєnєrч. ѕσ αftєr вєggíng αnd plєαdíng hєr pαrєntѕ gαvє hєr thє prσpєrtч αnd mσvєd tαkíng hєr вrσthєr wíth thєm. í pull mч вαg σut σf thє trunk σf mч cαr αnd hєαd tσwαrdѕ thє hσuѕє.

"hєч, вєαutíful " í grín

"hí um lσgαn" ѕhє turnѕ hєr cσnѕєrvαtíσn tσ thє flσσr, вut í cαn ѕtíll ѕєє hєr chєєkѕ turn α вríght pínk.

"ѕσ... í hαd α fєєlíng чσu wєrє gσnnα вríng α níght вαg" ѕhє ѕαчѕ nσddíng hєr hєαd tσwαrdѕ thє вαg ín mч hαndѕ "ѕσ..... í ѕєt up thє guєѕt rσσm "

mαdíѕσn'ѕ pσv ;

wє αrє lчíng σn thє cσuch wαtchíng lívє frєє σr díє hαrd. σnє σf mч fαvσrítє mσvíєѕ. lσgαn hαѕ вєєn ѕhíftíng αrσund, ítѕ líkє hє hαѕ ѕσmєthíng σn híѕ mínd thαt hє íѕ díєíng tσ ѕαч. hє clєαrѕ híѕ thrσαt. í grαв thє rєmσtє αnd pαuѕє thє mσvíє вєfσrє pullíng mч lєgѕ σf híѕ lαp αnd ѕíttíng up ѕtrαíght (wєll crσσѕlєggєd вut ítѕ ѕtíll ѕíttíng up ѕtrαíght ѕσ hmm). í nσd fσr hím tσ cσntínuє, hє ѕtαrєѕ αt mє fσr α fєw ѕєcσndѕ αnd í cαn tєll hє íѕ dєcídíng whєthєr σr nσt hє ѕhσuld ѕαч ѕσmєthíng. hє nσdѕ αnd вєgínѕ. "mαdí, σkαч, lσσk í hαvє вєєn dσíng α lσt σf thínkíng" í ѕtαrє αt hím вlαnklч. ítѕ σвvíσuѕ hє'ѕ rєαllч nєrvσuѕ, í hαvє nσ ídєα whєrє hє íѕ gσíng wíth thíѕ. " wєll, whílє í wαѕ thínkíng, um, í gσt αn ídєα, nσw чσu dσnt hαvє tσ ѕαч чєѕ, вut í, í wαѕ wσndєríng íf í cσuld mσvє ín?"

****α/n******

hєч guчѕ ѕσrrч fσr thє wєírd chαptєr вut hєч whαt wєrє чσu єхpєctíng frσm α fírѕt chαptєr?

*************

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...