Nu taler jeg | FAR.

12931826
Kære far, der er så meget at sige. Du siger selv så mange ting, men nogle af de ting du siger, de rammer hårdt. Du siger nogle ting, som gør ondt på mig. Jeg ved ikke, hvor tit du tænker over, hvad det er, du egentlig siger. Så kære far jeg håber du lytter med, og en dag vil forstå. Nu er det mig, der taler. Nu er det dig, der lytter.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...