Søndagstanker

6734128
Sammenkrøllede ideer og tanker, alt sammen skrevet ned til jeres fornøjelse.

AA
aa

1. drømmer

 

Jeg har forsøgt at fortælle om en verden der ikke findes, 

i håb om at den skulle blive til virkelighed.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...