der er noget i luften

53247
"der er noget i luften,
jeg ved ikke hvad..."

//bare en ide jeg fik da jeg var fuld og forvirret

AA
aa

1. //:='¨,¨'+**

Der er noget i luften,

jeg ved ikke hvad

men i ilten jeg ånder,

er frygt, og er had

der er noget i krogen

blandt osen og tågen

som bomber der slår

skønt støvet vil lægge sig, men bomberne

de falder i vores hår

 

Der er noget i luften,

som fjerner vor fred

som brænder i hjertet

og rusker i had

der er noget herinde,

et strålende minde

om det der var i går

skønt bomberne faldt, og støvet det fløj,

ligesom sidste år

 

Der er noget i luften,

et skrig efter hjælp

jeg leder i tågen,

kan ik' finde frem

det hamrer i ørene,

det dræber jo børnene

det tager vores liv

men håbet det flygted som bomben, den bombe

der landede i syd

 

Åh kom til os alle,

et åbenlyst svar

at alle er lige,

om mor eller far,

lad os leve på ideen

om en verden med friheden

om fred frem for krig

mens bomberne falder, og himlen den brister

er der håb inde i

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...