imploderende tanker

174966
en stille død, kan man sige.

AA
aa

1. HAN

 

Han havde mærker på sine knoer efter de slag han kom til at give sig selv i maven, fordi han havde lyst til at rive sit kranie fra hinanden, men hans mor sagde at det ville blive et rod, så i stedet slog han væggen i stykker og brændte katten af.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...