Livets fortsættelse

12300
John og Kaidan har skabt et liv med hinanden i Terra Nova. Julen er overstået, men nye problemer dukker op. Hvor langt ville de gå for hinanden og hvad har det med Shepards fortid og slægt at gøre?

The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...