Warlove

21410
Krigen er kommet tæt ind på livet, men hvor ville du kæmpe for dit liv henne. Skjult og håbe på at fjenden ikke finder dig. Eller i en maskine som giver dig muligheder for at trodse det værste vejr og giver dig en chance for at overleve. Valget er dit.

Konkurrence: Valentinsdag

Muligheder: 1-3

The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...