Hvad nu hvis?

139336
Hvad nu hvis?

Et spørgsmål vil stiller efterfulgt af noget andet, men mange gange har jeg aldrig haft svaret på det når nogle stillede mig sådan et spørgsmål. Men det har jeg nu.

Mange gange stiller jeg også selv disse spørgsmål, og der er en uendelig liste af valgmugligheder.

Måske vil jeg aldrig blive stillet disse spørgsmål, men hvis det var, ville jeg give disse svar.

Da jeg skrev den her, havde jeg nogle bestemte personer i tankerne. Men De forbliver anonyme.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...