Samtaleterapi

16120
Et rum med stole og få mennesker. En hver person har noget at sige om sit liv, som for det meste andre kan relatere sig til. Nogen kender det bedre end andre, men de har alle sammen en ting tilfældes...

The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...